Bibliografia:

Bor­kie­wicz, S. i Li­now­ski, Z. (1937) Mo­no­gra­fia hi­sto­rycz­na i go­spo­dar­cza po­wia­tu ję­drze­jow­skie­go. Kiel­ce

Ha­da­mik, C. (2004) Be­bel­no ko­ło Włosz­czo­wy. Wieś i sie­dzi­ba ry­cer­ska w wie­kach śred­nich. Kiel­ce: Kra­jo­wy Ośro­dek Ba­dań i Do­ku­men­ta­cji w War­sza­wie. Re­gio­nal­ny Ośro­dek w Kiel­cach

Ha­da­mik, C., Ka­li­na, D. i Tra­czyń­ski, E. (2006) Mia­sto i gmi­na Ma­ło­goszcz. Kiel­ce: Kra­jo­wy Ośro­dek Ba­dań i Do­ku­men­ta­cji w War­sza­wie. Re­gio­nal­ny Ośro­dek Ba­dań i Do­ku­men­ta­cji w Kiel­cach

Ka­li­na, D. i Dą­brow­ski, G. (red.) (2012) Na włosz­czow­skich dro­gach hi­sto­rii. Ma­te­ria­ły z se­sji na­uko­wych od­by­tych w Grusz­czy­nie, Lu­dy­ni, Olesz­nie, Włosz­czo­wie po­świę­co­nych dzie­jom po­wia­tu włosz­czow­skie­go. Włosz­czo­wa-Kra­so­cin

Mi­row­ski, R. (2000) Świę­to­krzy­ski al­bum. Część II. Kiel­ce: Re­gio­nal­ny Ośro­dek Stu­diów i Och­ro­ny Śro­do­wi­ska Kul­tu­ro­we­go

Ra­wi­ta-Wi­ta­now­ski, M. (2001) Daw­ny po­wiat chę­ciń­ski. Z ilu­stra­cja­mi prof. Ja­na Ol­szew­skie­go. Kiel­ce: Re­gio­nal­ny Ośro­dek Stu­diów i Och­ro­ny Śro­do­wi­ska Kul­tu­ro­we­go

Słow­nik geo­gra­ficz­ny Kró­le­stwa Pol­skie­go i in­nych kra­jów sło­wiań­skich, War­sza­wa, 1880–1902

Sto­lar­ski, T. (2009) Zna­ni i niezna­ni zie­mi ję­drze­jow­skiej. Słu­pia Ję­drze­jow­ska - Włosz­czo­wa: Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Gim­na­zjum Pu­blicz­ne­go im. Ro­ma­na Czer­nec­kie­go w Słu­pi Ję­drze­jow­skiej

Wi­śniew­ski, J. (1930) Hi­sto­rycz­ny opis ko­ścio­łów, miast, za­byt­ków i pa­mią­tek w Ję­drze­jow­skiem. Mar­jów­ka

Wi­śniew­ski, J. (1932) Hi­sto­rycz­ny opis ko­ścio­łów, miast, za­byt­ków i pa­mią­tek w po­wie­cie Włosz­czow­skim. Mar­jów­ka

Za­pa­ło­wa, K. (2005) Miej­sce zo­sta­ło to sa­mo. Bio­gra­ficz­no-li­te­rac­ka wę­drów­ka śla­da­mi Że­rom­skie­go po zie­mi świę­to­krzy­skiej. Kiel­ce: Agen­cja JP s.c.

 

Stro­ny in­ter­ne­to­we wy­ko­rzy­sta­ne w tym opra­co­wa­niu:

za­byt­ki bu­dow­nic­twa sa­kral­ne­go: die­ce­zja.kiel­ce.pl/pa­ra­fie

in­for­ma­cje o za­byt­kach na te­re­nie Kie­lec­czy­zny: daw­ne­kie­lec­kie.pl

cykl ar­ty­ku­łów au­tor­stwa Ja­nu­sza Kę­drac­kie­go, dzien­ni­ka­rza „Ga­ze­ty Wyborczej”, pt. „Od­kry­wa­my świę­to­krzy­skie

 

Stro­ny in­ter­ne­to­we war­te od­wie­dze­nia:

Ję­drze­jów - hi­sto­ria, za­byt­ki, ar­chi­wal­ne fo­to­gra­fie: an­dre­ovia.pl

Ma­ło­goszcz i oko­li­ce - opis miej­sco­wo­ści i du­ża ko­lek­cja ar­chi­wal­nych zdjęć: kry­sty­na­_la­gier­ska.re­pu­bli­ka.pl

 

Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone