Za­krzów (7.8 km, 11 min od La­so­cho­wa) sta­no­wił część dóbr wę­gle­szyń­skich aż do po­ło­wy XVIII w., kie­dy to ma­ją­tek z rąk Ma­jów prze­cho­dzi we wła­da­nie By­strzo­now­skich – Ja­na i je­go sy­na An­to­nie­go, by na­stęp­nie ulec po­dzia­ło­wi: Wę­gle­szyn wraz z oko­licz­ny­mi wsia­mi za­trzy­mu­je An­to­ni, na­to­miast Za­krzów i Za­le­sie przy­pa­da­ją w udzia­le je­go sio­strze, He­le­nie, wy­da­nej za An­to­nie­go Grab­kow­skie­go. W XIX wie­ku wieś kil­ka­krot­nie zmie­nia wła­ści­cie­la, aż w ro­ku 1874 sta­je się wła­sno­ścią dr. Flo­ria­na Kras­sow­skie­go h. Śle­pow­ron, sy­na Ja­na i Fran­cisz­ki Wen­dor­fów­ny.

Dwór w ZakrzowieDwór w Zakrzowie
Jedyne zachowane zdjęcie dworu w Zakrzowie (z albumu rodzinnego Jacka Grzybały)

Flo­rian Kras­sow­ski, ukoń­czyw­szy aka­de­mię me­dycz­no-chi­rur­gicz­ną w Wil­nie, otrzy­mał w ro­ku 1838 dy­plom le­ka­rza pierw­szej kla­sy i aku­sze­ra. W tym sa­mym ro­ku przy­zna­no mu ze­zwo­le­nie na pro­wa­dze­nie prak­ty­ki le­kar­skiej w Ce­sar­stwie Ro­syj­skim i Kró­le­stwie Pol­skim. Nim zde­cy­do­wał się na za­kup Za­krzo­wa przez 26 lat pra­co­wał ja­ko le­karz po­wia­to­wy w Płoc­ku, a po ro­ku 1866 ja­ko le­karz wol­no­prak­ty­ku­ją­cy. W tym cza­sie za­an­ga­żo­wał się w wal­kę z prze­ta­cza­ją­cą się przez zie­mie pol­skie epi­de­mią cho­le­ry, któ­rej po­świę­cił sze­reg ar­ty­ku­łów uka­zu­ją­cych się w Prze­glą­dzie Le­kar­skim Kra­kow­skim, Ga­ze­cie Le­kar­skiej i Ku­rie­rze Co­dzien­nym. W tym cza­sie za­an­ga­żo­wał się w wal­kę z prze­ta­cza­ją­cą się przez zie­mie pol­skie epi­de­mią cho­le­ry, któ­rej po­świę­cił sze­reg ar­ty­ku­łów uka­zu­ją­cych się w Prze­glą­dzie Le­kar­skim Kra­kow­skim, Ga­ze­cie Le­kar­skiej i Ku­rie­rze Co­dzien­nym. Za­le­ca­nym przez nie­go środ­kiem by­ł… „sos ogór­ko­wy­”, czy­li nic in­ne­go jak sok z kwa­szo­nych ogór­ków. Re­we­la­cje Kras­sow­skiego spo­tka­ły się z po­wąt­pie­wa­niem śro­do­wi­ska me­dycz­ne­go, któ­re m.in. na ła­mach Ty­god­ni­ka Le­kar­skie­go z 26 wrze­śnia 1867 r. gło­sem dok­to­ra Na­tan­so­na do­ma­ga­ło się bar­dziej prze­ko­ny­wu­ją­cych do­wo­dów niż „wy­si­le­nia kra­so­mów­skie­” au­to­ra. Nie­zra­żo­ny scep­ty­cy­zmem ko­le­gów po fa­chu Kras­sow­ski da­lej pra­cu­je nad swo­ją me­to­dą i w ro­ku 1880 pu­bli­ku­je po­świę­co­ną te­mu za­gad­nie­niu pra­cę pt. „Isto­ta cho­le­ry azja­tyc­kiej i po­spo­li­te jej le­cze­nie­”. Umie­ra dzie­więć lat póź­niej i po­cho­wa­ny zo­sta­je w ro­dzin­nym gro­bow­cu na pa­ra­fial­nym cmen­ta­rzu w Wę­gle­szy­nie.

Bio­gra­fia Flo­riana Kras­sow­skiego na stro­nie ro­dzi­ny Stan­kie­wi­czów

Ko­lej­nym wła­ści­cie­lem Za­krzo­wa był syn Flo­riana, An­to­ni Kras­sow­ski, zna­ny i ce­nio­ny le­karz kie­lec­ki. An­to­ni oże­nił się z Ma­rią Gie­droyc, któ­rej brat (?) Je­rzy, póź­niejszy pu­bli­cy­sta, dzia­łacz po­li­tycz­ny i wy­daw­ca mie­sięcz­ni­ka „Kul­tu­ra”, w la­tach 30. miał kil­ka­krot­nie spę­dzać tu urlop w to­wa­rzy­stwie swe­go młod­sze­go bra­ta Hen­ry­ka. Tak­że na wy­po­czy­nek przy­jeż­dża­ła do Za­krzo­wa z da­le­kie­go Wo­ło­ży­na, gdzie jej mąż, Eu­ge­niusz Fa­miń­ski, ro­syj­ski chi­rurg, spra­wo­wał funk­cję dy­rek­to­ra szpi­ta­la, cór­ka Flo­riana Kras­sow­skiego, Jo­an­na. Fa­miń­scy pra­gnę­li prze­nieść się na sta­łe do Kra­ko­wa, za­kupili na­wet w tym ce­lu par­ce­lę, na któ­rej za­mie­rza­li po­sta­wić w przy­szło­ści dom. Nie­ste­ty, II woj­na świa­to­wa po­krzy­żo­wa­ła ich pla­ny. W 1942 r. Eu­ge­niusz Fa­miń­ski zo­sta­je aresz­to­wa­ny przez Niem­ców w Wo­ło­ży­nie. In­ter­we­niu­ją­cą w je­go spra­wie żo­nę roz­strze­la­no za wy­wo­ła­ną na po­ste­run­ku awan­tu­rę – do dziś nie jest zna­ne miej­sce jej po­chów­ku. Eu­ge­niusz Fa­miń­ski prze­żył woj­nę, dłu­gi czas prze­by­wa­jąc na ze­sła­niu. Do Pol­ski ni­gdy się nie prze­niósł.

Dziś dwór w Za­krzo­wie, tak chęt­nie on­giś od­wie­dza­ny, nie ist­nie­je – spło­nął w ro­ku 1950. W miej­scu, w któ­rym stał, na­dal ro­sną wie­ko­we, bo bli­sko trzy­stu­let­nie dę­by, w są­siedz­twie któ­rych wy­bu­do­wa­no w ostat­nich la­tach po­kaź­ny dom we­sel­ny mapa.

Hi­sto­ria ro­dzi­ny Fa­miń­skich: kre­sy­24.pl
spis bibliografii
Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone