Rze­szó­wek (13 km, 21 min od La­so­cho­wa) ści­śle wią­że swe dzie­je z hi­sto­rią Ok­sy. Oto bo­wiem pa­mięt­na wieś Two­rów, na któ­rej Mi­ko­łaj Rej za­ło­żył swe mia­sto, sta­no­wi­ła we­dle re­la­cji Ra­wi­ty-Wi­ta­now­skie­go część Rze­szów­ka.

Ruiny dworu w RzeszówkuRuiny dworu w Rzeszówku
Ruiny dworu w Rzeszówku
Przez Kry­sty­nę z Rze­szow­skich, uro­dzo­ną w Rze­szów­ku i wy­da­ną za Krzysz­to­fa z Czarn­cy Czar­niec­kie­go, ma­ją­tek prze­cho­dzi w rę­ce Czar­nec­kich hr. Ło­dzia. Krzysz­tof Czar­niec­ki, sta­ro­sta ży­wiec­ki i dwo­rza­nin Zyg­mun­ta III, miał – po­dług słów Mi­cha­ła Ra­wi­ty-Wi­ta­now­skie­go – wy­rzec się „he­re­zji ariań­skiej 1634 r. w 72 ro­ku ży­cia i w 2 la­ta po­tem ży­cie za­koń­czyć w Ka­li­szu”. Kry­sty­na i Krzysz­tof Czar­niec­cy wspól­nie do­cho­wa­li się dzie­się­ciu sy­nów „wszyst­kich wy­cho­wa­nych bo­go­boj­nie przez mat­kę w wie­rze ka­to­lic­kiej, z po­śród któ­rych słyn­ny Ste­fan z Czarn­cy, uro­dzo­ny w 1599 r. roz­niósł sła­wę orę­ża pol­skie­go da­le­ko po­za gra­ni­ce Pol­ski, nie­zmor­do­wa­ny wódz i zwy­cięz­ca Szwe­dów, Obroń­ca Czę­sto­cho­wy, het­man po­lny ko­ron­ny.”

Je­dy­nym za­byt­kiem Rze­szów­ka są ru­iny dwo­ru mapa, nie­ste­ty, obec­nie bar­dzo znisz­czo­ne i bez na­dziei na ura­to­wa­nie.

spis bibliografii
Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone