Zie­mia świę­to­krzy­ska prócz miejsc po­wszech­nie zna­nych ogó­ło­wi, ob­fi­tu­je tak­że w wie­le po­mniej­szych atrak­cji przy­rod­ni­czych czy hi­sto­rycz­nych, o któ­rych wie­dzą je­dy­nie pa­sjo­na­ci lub lo­kal­ni pa­trio­ci. Nie ina­czej jest z oko­li­ca­mi La­so­cho­wa: z okru­chów prze­szło­ści, ja­ki­mi są ko­ścio­ły, dwo­ry, cmen­ta­rze, miej­sca bi­tew czy po­zo­sta­ło­ści śre­dnio­wiecz­nych gro­dów, ukry­tych czę­sto w nie­wiel­kich, nie­wy­mie­nia­nych przez prze­wod­ni­ki miej­sco­wo­ściach, moż­na od­two­rzyć fa­scy­nu­ją­cą hi­sto­rię na­sze­go kra­ju i je­go wiel­kich po­sta­ci.

Przed­sta­wio­ny tu opis oko­lic La­so­cho­wa obej­mu­je wy­łącz­nie mniej zna­ne, a za­ra­zem bli­sko po­ło­żo­ne miej­sco­wo­ści. Tym sa­mym po­mi­nię­te zo­sta­ły wsie i mia­stecz­ka od­le­głe od La­so­cho­wa o wię­cej niż 30 km, jak rów­nież sły­ną­ce na ca­łą Pol­skę atrak­cje tu­ry­stycz­ne, jak Chę­ci­ny czy Ję­drze­jów, któ­rych dzie­je i za­byt­ki zo­sta­ły już wie­lo­krot­nie ob­szer­nie opi­sa­ne przez mi­ło­śni­ków hi­sto­rii. Przy spo­rzą­dze­niu prze­wod­ni­ka po­słu­żo­no się głów­nie wie­ko­wy­mi już, lecz przez to wca­le nie mniej war­to­ścio­wy­mi, dzie­ła­mi au­tor­stwa Mi­cha­ła Ra­wi­ty-Wi­ta­now­skie­go („Daw­ny po­wiat chęciński”) oraz księ­dza Ja­na Wi­śniew­skie­go („Hi­sto­rycz­ny opis ko­ścio­łów, miast, za­byt­ków i pa­mią­tek...”). Spis bi­blio­gra­fii za­wie­ra tak­że od­no­śni­ki do stron www po­świę­co­nych kie­lec­czyź­nie, któ­re oka­za­ły się po­moc­ne przy uzu­peł­nia­niu ar­ty­ku­łów o ak­tu­al­ne in­for­ma­cje. W szcze­gól­nych wy­pad­kach, gdy rzecz do­ty­czy­ła mniej zna­nego miej­sca czy wy­da­rze­nia, po­sił­ko­wa­no się tak­że in­ny­mi, „monograficznymi” stro­na­mi in­ter­ne­to­wy­mi, do któ­rych od­wo­ła­nia za­miesz­czo­no każ­do­ra­zo­wo w tek­ście.

Za­in­te­re­so­wa­nym od­na­le­zie­niem któ­regoś z za­byt­ków opi­sa­nych na stro­nie po­le­cam klik­nię­cie w iko­nęmapa umiesz­czo­ną w tek­ście, któ­ra ode­śle czy­tel­ni­ka do map Go­ogle'a, z za­zna­czo­nym miej­scem usy­tu­owa­nia da­ne­go obiek­tu.

SZLAKI TURYSTYCZNE PIESZE:

Nie­da­le­ko od La­so­cho­wa prze­bie­ga szlak im. Sta­ni­sła­wa Ko­nar­skie­go. Pier­wot­nie wy­ty­czo­ny na tra­sie: Je­dl­ni­ca - Za­ga­je - Bol­min - Kre­sy - Gó­ra Czu­bat­ka - Za­lew Za­kru­cze - Ma­ło­goszcz - Żar­czy­ce Du­że, zo­stał w 2013 r. prze­dłu­żo­ny, pro­wa­dząc od Żar­czyc przez Wy­gna­nów, Złot­ni­ki, Mni­szek, Cho­rze­wę aż do Ję­drze­jo­wa.
Szlak im. Krzysz­to­fa z Kruż­lo­wej Pie­niąż­ka her­bu Odro­wąż to no­wo­otwar­ta tra­sa, bę­dą­ca prze­dłu­że­niem szla­ku z Żar­czyc w kie­run­ku La­so­cho­wa i da­lej przez Wro­nę, Za­krzów, Brze­zin­ki, Ok­sę i Po­po­wi­ce do dwo­ru w Na­gło­wi­cach.

TRASY ROWEROWE:

Oko­li­ce La­so­cho­wa ze swy­mi nie­wiel­ki­mi wznie­sie­nia­mi, rzad­ko uczęsz­cza­ny­mi, as­fal­to­wy­mi szo­sa­mi pro­wa­dzącymi przez uro­kli­wie po­fa­lo­wa­ny pej­zaż cha­rak­te­ry­stycz­ny dla Gór Świę­to­krzy­skich, mno­go­ścią szu­tro­wych dróg oraz po­lnych i le­śnych ście­żek to wy­ma­rzo­ne miej­sce na wy­ciecz­ki ro­we­ro­we dla śred­nio­za­awan­so­wa­nych cy­kli­stów. Nie­trud­no, pa­trząc na ma­pę, stwo­rzyć tra­sę do­sto­so­wa­ną do wła­snych po­trzeb i umie­jęt­no­ści.

Prze­wod­ni­ki tu­ry­stycz­ne wy­mie­nia­ją jed­ną, ofi­cjal­ną tra­sę ro­we­ro­wą bie­gną­cą przez La­so­chów, a za­ta­cza­ją­cą pę­tlę od Ma­ło­goszcza, przez Lu­dwi­nów, Ko­złów, Wi­śnicz, La­so­chów, Żar­czy­ce, Mie­ro­ni­ce i z po­wro­tem do Ma­ło­goszcza, ale to tyl­ko jed­na z wie­lu moż­li­wych opcji.

TRASY SAMOCHODOWE:

Trasa I: (1) Lasochów - (2) Złotniki - (3) Rembieszyce - (4) Bolmin - (5) Małogoszcz - (6) Żarczyce Duże - (7) Kozłów - (8) Ludynia - (9) Gruszczyn - (10) Łopuszno - (11) Krasocin - (12) Wola Świdzińska - (13) Oleszno - (14) Włoszczowa
Długość trasy: 127km

Trasa II: (1) Lasochów - (2) Węgleszyn - (3) Oksa - (4) Nagłowice - (5) Deszno - (6) Rakoszyn - (7) Jaronowice - (8) Kwilina - (9) Kossów - (10) Czarnca - (11) Włoszczowa - (12) Konieczno - (13) Bebelno - (14) Boczkowice - (15) Rzeszówek
Długość trasy: 106km

INNE ATRAKCJE:

Spły­wy ka­ja­ko­we Bia­łą Ni­dą roz­po­czy­na­ją­ce się w miej­sco­wo­ści Mni­szek (16 km, 18 min jaz­dy sa­mo­cho­dem od La­so­cho­wa, przy tra­sie łą­czą­cej Ma­ło­goszcz z Ję­drze­jo­wem).

Ko­lej­ka wą­sko­to­ro­wa kur­su­ją­ca re­gu­lar­nie od ma­ja do wrze­śnia na tra­sie: Ję­drze­jów Wą­ski - Ja­sion­na - Mot­ko­wi­ce - Umia­no­wi­ce - Piń­czów - Umia­no­wi­ce - Mot­ko­wi­ce - Ja­sion­na - Ję­drze­jów. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia prze­jaz­dów tu­ry­stycz­nych. Szcze­gó­ły na stro­nie: ciuch­cia.eu

Kon­ne wy­ciecz­ki or­ga­ni­zu­je Stad­ni­na Osto­ja w An­to­nie­lo­wie (ok. 30 km od La­so­cho­wa). Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie: staj­nia­osto­ja.pl

Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone