Ko­niecz­no (16 km, 24 min od La­so­cho­wa) war­to od­wie­dzić, aby obej­rzeć ko­ściół mapa, któ­ry swe­go cza­su był przy­kła­dem fu­szer­ki bu­dow­la­nej. Zbu­do­wa­ny na miej­scu daw­ne­go, drew­nia­ne­go ko­ściółka, miał we­dle Ka­ta­lo­gu Za­byt­ków zo­stać wznie­sio­ny w la­tach 1796-1812, a re­stau­ro­wa­ny na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku.

Kościół w KoniecznieKościół w Koniecznie
Kościół w Koniecznie. Na pierwszym planie figura Matki Boskiej z 1904 r.
Od­mien­ną wer­sję zda­rzeń ry­su­je Ra­wi­ta-Wi­ta­now­ski, we­dle któ­re­go ar­cy­bi­skup An­to­ni Ostrow­ski Grzy­ma­li­ta roz­po­czął wła­snym sump­tem bu­do­wę świą­ty­ni w 1794 r., ale na­gła śmierć unie­moż­li­wi­ła mu do­koń­cze­nie prac. Je­go na­stęp­ca, Mi­chał Ks. Po­nia­tow­ski, być mo­że z bra­ku fun­du­szy, zmie­nił do­tych­cza­so­we pla­ny i znacz­nie ogra­ni­czył roz­mach z ja­kim za­pro­jek­to­wa­no bu­dy­nek. „Przy­pa­tru­jąc się bacz­nie ca­ło­ści – pi­sze Ra­wi­ta-Wi­ta­now­ski – nie­pro­por­cjo­nal­nie sze­ro­kiej, znać że fun­da­men­ta za­ło­żo­ne by­ły pod oka­za­łą świą­ty­nię i choć mu­ry by­ły już na wy­so­kość okien, nie podnie­sio­no ich wię­cej, lecz sta­ra­no się jak­kol­wiek za­skle­pić. Dla mniej­sze­go też kosz­tu, uży­to do mu­rów w miej­sce ce­gły – miej­sco­we­go ka­mie­nia mar­glo­we­go, a za­miast wap­na – gli­ny, to­też tr­wa­łość je­go by­ła nie­dłu­ga. (...) Oto już w 1818 r. za pro­bosz­cza Ku­le­szyń­skie­go, mu­sia­no ro­ze­brać dwie wie­życz­ki fron­to­we aże­by ulżyć mu­rom, któ­re po­pę­ka­ły. W ro­ku 1837, za ks. Jó­ze­fa Wró­blew­skie­go zje­chał bu­dow­ni­czy, a uznaw­szy gro­żą­ce nie­bez­pie­czeń­stwem, gdyż szczy­to­wa ścia­na gro­zi­ła za­wa­le­niem, za­mknąć ka­zał drzwi fron­to­we, a tyl­ko bocz­ny­mi wol­no by­ło wcho­dzić do ko­ścio­ła.” Brak pie­nię­dzy na do­ko­na­nie grun­tow­ne­go re­mon­tu unie­moż­li­wił roz­po­czę­cie prac, i „do­pie­ro gdy w r. 1853 ca­ła fron­to­wa ścia­na ru­nę­ła” zna­la­zły się fun­du­sze na odbu­do­wę. Prze­bu­do­wa­ny w la­tach 1900-1901, i – zda­niem R.-W. – pre­zen­tu­ją­cy się „oka­za­le”, ko­ściół dziś nie gro­zi już za­wa­le­niem.

Stro­na Ko­niecz­na: ko­niecz­no.cba.pl
spis bibliografii
Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone