Złot­ni­ki (9,5 km, 15 min od La­so­cho­wa), po­dob­nie jak Żar­czy­ce Du­że, zwią­za­ne są z oso­bą Sta­ni­sła­wa Ko­nar­skie­go, bo­wiem tu wła­śnie, w miej­sco­wym ko­ście­le mapa, zo­stał on ochrzczo­ny. Wznie­sio­na w 1666 r. w za­stęp­stwie sta­re­go, nisz­cze­ją­ce­go, drew­nia­ne­go ko­ściół­ka, świą­ty­nia za­cho­wa­ła się do dziś w nie­zmie­nio­nym kształ­cie. Zwie­dza­jąc ten za­by­tek war­to zwró­cić uwa­gę na XVIII-wiecz­ny oł­tarz głów­ny z przed­sta­wie­niem Mat­ki Bo­żej Ła­ska­wej, a tak­że dwie chrzciel­ni­ce – ka­mien­ną go­tyc­ką i drew­nia­ną z XVIII w., ze sce­ną chrztu Je­zu­sa na po­kry­wie. W dwu­set­ną rocz­ni­cę uro­dzin ks. Sta­ni­sła­wa po le­wej stro­nie pre­zbi­te­rium wmu­ro­wa­no dwu­me­tro­wą, mar­mu­ro­wą ta­bli­cę z wi­ze­run­kiem Ko­nar­skie­go i na­pi­sem:

Kościół w ZłotnikachKościół w Złotnikach
Kościół w Złotnikach

„Na wiecz­ną rze­czy pa­mięć.
W ko­ście­le tym chrzest świę­ty otrzy­mał Hie­ro­nim Ko­nar­ski, uro­dzo­ny 30 wrze­śnia 1700 r. we wsi Żar­czy­ce Więk­sze, po­ło­żo­nej w pa­ra­fii Złot­ni­ki zie­mi Chę­ciń­skiej, z oj­ca Je­rze­go miecz­ni­ka Inow­ro­cław­skie­go i mał­żon­ki je­go He­le­ny z Czer­miń­skich. W mło­dzień­czym wie­ku wstą­pił do zgro­ma­dze­nia OO. Pi­ja­rów w Po­do­liń­cu, przyj­mu­jąc imię Sta­ni­sła­wa. Ten to ks. Sta­ni­sław Ko­nar­ski od­da­ny służ­bie Bo­żej i pra­cy dla do­bra na­ro­du, wpro­wa­dził zdro­we za­sa­dy wy­cho­wa­nia pu­blicz­ne­go, gro­mił bez­rząd w na­ro­dzie, zwia­sto­wał no­wą epi­kę w pi­śmien­nic­twie pol­skim. Wy­daw­ca zbio­ru ustaw kra­jo­wych, za­ło­ży­ciel Col­le­gium No­bi­lium w War­sza­wie, au­tor dzieł zna­ko­mi­tych. Zmarł w War­sza­wie dnia 2 sierp­nia 1773 r. Wy­bit­ne­mu sy­no­wi Ko­ścio­ła Świę­te­go, mi­ło­śni­ko­wi świa­tła w na­ro­dzie, mę­żo­wi peł­ne­mu ja­sno­wi­dzą­ce­go roz­sąd­ku i dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej w dwu­set­ną rocz­ni­cę uro­dzin wiel­bi­cie­le cnót i za­sług je­go ka­mień ten kła­dą. R.P. 1900”

spis bibliografii

Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone
adres: Lasochów 39 | kontakt mailowy: